ALGEMENE VOORWAARDEN


  1. DEFINITIES 

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd. 

1.1 Murmillo Ink gevestigd in de Nassaustraat 5, 2011PH te Haarlem, is een  eenmanszaak gerund door Danny Woortman, hierna te noemen Murmillo Ink. 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Murmillo Ink tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door Murmillo Ink wordt behandeld of aan wie Murmillo Ink producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Murmillo Ink en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage. 

  1. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Murmillo Ink en Opdrachtgever, waarbij Murmillo Ink  als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Murmillo Ink worden afgeweken. 

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Murmillo Ink worden zonder enige uitzondering geleverd door Murmillo Ink en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Murmillo Ink zijn ingeschakeld. 

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Murmillo Ink aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Murmillo Ink gehanteerde Algemene Voorwaarden. 

  1. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO 

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Murmillo Ink worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever. 

3.2 Door opdracht te geven aan Murmillo Ink tot het aanbrengen van een tatoeage,  verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Murmillo Ink aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd. 

3.3 Door opdracht te geven aan Murmillo Ink tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van Murmillo Ink of derden in gevaar kan brengen. 

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Murmillo Ink te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. 

3.5 In het geval de persoon die door Murmillo Ink wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door Murmillo Ink uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming van diens ouder of verzorger, In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever, de schriftelijke toestemming dient door ouder of verzorger fysiek aanwezig in de shop afgegeven te worden, hierna is het niet noodzakelijk dat ouder of verzorger aanwezig blijft, maar is ten alle tijden welkom om toch te blijven. 

3.6 Murmillo Ink behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger. 

3.7 Murmillo Ink heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen, een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Murmillo Ink het recht de Opdracht te weigeren. 

  1. AANSPRAKELIJKHEID 

4.1 Door opdracht te geven aan Murmillo Ink erkent Opdrachtgever dat Murmillo Ink een inspanningsverbintenis heeft. Murmillo Ink zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Murmillo Ink kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Murmillo Ink is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar opzet is te wijten. 

4.2 Voor het geval Murmillo Ink aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Murmillo Ink voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. 

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Murmillo Ink terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie. 

4.4 Murmillo Ink bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen. 

  1. GARANTIE 

Murmillo Ink gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen. 

  1. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. 

6.2 Geschillen tussen Murmillo Ink en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Haarlem, behoudens indien Murmillo Ink als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever. 

  1. CONVERSIE 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

  1. SLOTBEPALING 

Het laten zetten van een tatoeage door Murmillo Ink is te allen tijde op eigen risico zowel bij mondelinge als ( voor minderjarige ) schriftelijke overeenkomst.